Tekom šolanja lahko ima učenec občasne ali stalne težave pri učenju. S pojmom »učenje« pa ne poimenujemo le usvajanja akademskih znanj, pač pa tudi usvajanje socialnih, čustvenih in drugih znanj, spretnosti in veščin. Pomembno je, da jih hitro prepoznamo, saj lahko s pravilno obravnavo veliko težav že v začetku šolanja omilimo in tako zmanjšamo njihov vpliv na učenčevo nadaljnje šolanje in kakovost življenja.

Prepoznavanje učenčevih težav in njihovo odpravljanje zahteva timski pristop. Nujno je medsebojno sodelovanje učiteljev, svetovalne delavke in staršev, ki otroka najdlje in najbolje poznajo. Le na ta način se lahko začrta smernice dela za zmanjševanje težav. Ob upoštevanju le-teh tako v šoli kot tudi doma pa je pot do uspeha za učenca bistveno lažja.

Kontinuum pomoči učencem s težavami

Koraki pomoči učencem z učnimi težavami so opredeljeni v dokumentu Koncept dela Učne težave v osnovni šoli, ki ga je sprejel Strokovni svet RS za splošno izobraževanje leta 2007.

Kontinuum pomoči učencem z učnimi težavami opredeljuje pet osnovnih stopenj pomoči, saj se tudi učne težave razprostirajo na lestvici od enostavnih, lažjih do zapletenih, težjih oblik.

 1. pomoč učitelja pri pouku, dopolnilnem pouku in v okviru podaljšanega bivanja,
 2. pomoč šolske svetovalne službe in/ali mobilne specialnopedagoške službe,
 3. individualna in skupinska pomoč (ISP),
 4. mnenje in pomoč zunanje strokovne ustanove,
 5. program s prilagojenim izvajanjem in z dodatno strokovno pomočjo (DSP)

Individualna in skupinska pomoč (ISP)

Individualna in skupinska pomoč (ISP) je namenjena učencem, pri katerih se učne in vedenjske težave kljub pomoči na prvih dveh stopnjah nadaljujejo. Praviloma je organizirana takoj po končanem pouku. Izvaja se lahko individualno ali v manjši skupini. Starši morajo podpisati soglasje, da se lahko učenec vključi v to obliko pomoči.

Dodatna strokovna pomoč (DSP)

Kadar strokovni delavci na šoli ali starši ugotovijo, da učenec v razredu ne zmore optimalno slediti zahtevam in vsebinam ter so bili pred tem zagotovljeni vsi potrebni koraki (diferenciacija pouka, prilagoditve, pomoč v okviru dopolnilnega pouka, šolske svetovalne službe in ISP), se lahko sproži postopek usmerjanja na Zavodu za šolstvo in šport RS. Vlogo za usmerjanje lahko vložijo zakoniti skrbniki učenca ali šola. Šola pred uvedbo postopka pripravi vso potrebno dokumentacijo (diagnostika učenca, morebitna poročila zunanjih institucij, poročilo o učencu ter zapis pogovora z učencem). Komisija za usmerjanje (KUOPP) izda strokovno mnenje, Zavod za šolstvo in šport (ZRSŠ) pa nato Odločbo o usmeritvi učenca. Z odločbo je učenec usmerjen v eno izmed skupin otrok s posebnimi potrebami, opredeljene so težave učenca, določen je obseg in način izvajanja dodatne strokovne pomoči in izvajalec pomoči.

Med učence s posebnimi potrebami štejemo:

 • otroke s primanjkljaji na posameznih področjih učenja,
 • otroke s čustvenimi in vedenjskimi motnjami,
 • gibalno ovirane otroke,
 • slepe in slabovidne,
 • gluhe in naglušne,
 • otroke z govorno – jezikovnimi motnjami,
 • dolgotrajno bolne,
 • otroke z motnjo v dušenem razvoju.

Učenci s posebnimi potrebami so na naši šoli usmerjeni v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. S pomočjo dodatne strokovne pomoči odpravljamo, kompenziramo in korigiramo primanjkljaje in motnje posameznega učenca. Praviloma se izvaja v času rednega pouka, individualno ali v skupini, izven oddelka ali kar v njem. Izvajalci dodatne strokovne pomoči (DSP) so lahko: specialni pedagog, socialni pedagog, psiholog, logoped, pedagog. Izvajalci učne pomoči (UP) pa so učitelji razrednega ali predmetnega pouka.

Za učenca, po prejemu odločbe, strokovna skupina v sodelovanju s starši pripravi individualiziran program (IP), ki vsebuje način izvajanja pomoči, oblike in metode dela ter prilagoditve pri šolskem delu. Cilj je optimalno napredovanje učenca na vseh področjih ter krepitev njegove samopodobe.

V primeru, da opažate, da ima vaš otrok pri šolskem delu ali na čustveno vedenjskem področju izrazitejše težave, se lahko obrnete name s sporočilom preko eAsistenta in skupaj z učitelji bomo poiskali najustreznejšo rešitev.

Nataša Avbelj, socialna pedagoginja