Izvaja: NATAŠA AVBELJ
Težave postanejo manjše, če jih nekomu zaupamo. Vabljeni na pogovor!
Kontakt: 01 724 94 54, natasa.avbelj@gmail.com
PREDSTAVITEV DELA
Učenci z učnimi težavami so (po Zakonu o osnovni šoli) učenci, ki brez prilagoditev metod in oblik dela pri pouku težko dosegajo standarde znanja. Šole tem učencem prilagodijo metode in oblike dela pri pouku ter jim omogočijo vključitev v dopolnilni pouk in druge oblike individualne in skupinske pomoči.
Učne težave so lahko splošne ali specifične in se razprostirajo od lažjih do težjih.
Za skupino otrok z lažjimi do zmernimi učnimi težavami se predvideva oblikovanje Izvirnega delovnega projekta pomoči in pomoč v okviru šole po Konceptu dela učne težave v osnovni šoli.
Pri učencih z učnimi težavami je potrebno pred uvedbo postopka usmerjanja upoštevati pet osnovnih stopenj pomoči: pomoč učitelja, pomoč šolske svetovalne službe, dodatno individualno in skupinsko pomoč na šoli, mnenje in pomoč zunanje strokovne ustanove. Peti korak (usmerjanje) nastopi šele v primeru, ko šolski strokovni tim ugotovi, da učenec z izrazitejšimi učnimi težavami potrebuje več prilagoditev in pomoči ali spremembo programa vzgoje in izobraževanja. Staršem se torej predlaga uvedbo postopka usmerjanja le v primeru, ko prvi štirje koraki niso pripeljali do želenega napredka pri otroku. Vsekakor pa je sodelovanje staršev nepogrešljiv dejavnik v celotnem procesu pomoči učencem z učnimi težavami.
Otroci določenih skupin težjih oblik učnih težav se tako lahko usmerijo v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo preko postopka usmerjanja, ki ga omogoča Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. Pridobijo odločbo o usmerjanju in s tem ure dodatne strokovne pomoči, ki se izvajajo kot:
– pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir ali motenj (izvaja jo specialni in socialni pedagog),
– učna pomoč (namenjena je učni pomoči pri posameznem predmetu ali predmetnem področju, pri katerem ima otrok zaradi svojih primanjkljajev učne težave; izvaja jo učitelj ustrezne strokovnosti),
– svetovalna storitev (namenjena je oblikovanju podpornega okolja za uspešnejše vključevanje otroka s posebnimi potrebami in se ne izvaja neposredno z otrokom, pač pa vključuje delo tako z otrokom s posebnimi potrebami kot tudi s starši, strokovnimi delavci, vrstniki iz skupine oz. oddelka, v katerega je otrok s posebnimi potrebami vključen, in tudi delo z zunanjimi inštitucijami).
Učitelj dodatne strokovne pomoči z učencem s posebnimi potrebami dela individualno ali v manjši skupini v razredu oziroma izven njega. Dodatna strokovna pomoč učencem traja eno šolsko uro in ni namenjena inštrukcijam, saj se obravnavana snov uporablja kot sredstvo za razvoj procesov, funkcij ter za odpravljanje učenčevih težav. Količina ur dodatne strokovne pomoči se za posameznega učenca določi z odločbo o  usmerjanju, v obsegu od 1 do 5 ur tedensko, odvisno od težav.
UČNE TEŽAVE NA RAZLIČNIH PODROČJIH
 1. MOTNJE BRANJA IN PISANJA
Opis učnih težav
 • učenec bere počasneje in zatikajoče, tehnika branja ni avtomatizirana
 • ima težave z bralnim razumevanjem
 • pri branju naredi veliko napak
 • ima težave pri priklicu črk in pravilnem zapisovanju
 • težave pri izražanju misli v ustni in pisni obliki
 • ima težave pri prepoznavanju in zapomnitvi zaporedja glasov ter črk
 • pri branju in zapisu obrača, preskakuje in dodaja črke
 • težave ima s pomnjenjem seznamov, navodil, pogosto kaj pozabi
 • težave pri orientaciji v prostoru in času
 • težave na področju stranskosti
 • težave pri pisanju (oblika in hitrost pisanja)
 • težave pri matematiki (zaporedja, orientacija, matematični jezik)
 • težave pri prepoznavanju besed, predvsem pri prepoznavanju posameznih besed