UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI

Po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami so otroci s posebnimi potrebami otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije, gluhi in naglušni otroci, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, otroci z avtističnimi motnjami ter otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe vzgoje in izobraževanja oziroma posebne programe vzgoje in izobraževanja.

V devetletni program OŠ se v skladu z zakonom vključujejo tisti učenci s posebnimi potrebami, ki lahko glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja oz. ovire dosegajo standarde osnovnošolskega programa ob ustrezni prilagoditvi organizacije, načina preverjanja znanja, napredovanja in časovne razporeditve pouka, ter ob dodatni strokovni pomoči.

POSTOPEK USMERJANJA

Kdo vloži zahtevo za začetek postopka usmerjanja in kako poteka postopek usmerjanja je zapisano na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za šolstvo.

INDIVIDUALIZIRANI PROGRAM

Šola oz. zavod mora najkasneje v roku v 30 dni po dokončnosti odločbe o usmeritvi izdelati individualizirani program – IP. Z individualiziranim programom se v programu s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo določi organizacija in izvedba dodatne strokovne pomoči za:

 • premagovanje primanjkljajev,
 • izvajanje svetovalnih storitev,
 • izvajanje učne pomoči.

Z individualiziranim programom se določijo:

 • cilji in oblike dela na posameznih vzgojno-izobraževalnih področjih,
 • strategije vključevanja otroka s posebnimi potrebami v skupino,
 • potrebne prilagoditve pri preverjanju in ocenjevanju znanja, doseganju standardov in napredovanju,
 • uporaba prilagojene in pomožne izobraževalne tehnologije,
 • izvajanje fizične pomoči,
 • izvajanje tolmačenja v slovenskem znakovnem jeziku,
 • prehajanje med programi ter potrebne prilagoditve pri organizaciji,
 • časovna razporeditev pouka,
 • veščine za čim večjo samostojnost v življenju (prilagoditvene spretnosti) in načrt vključitve v zaposlitev.

V skladu z ZUOPP – 1 za pripravo in spremljanje izvajanja IP-ja imenuje ravnatelj vrtca, šole oz. zavoda strokovno skupino, ki jo sestavljajo strokovni delavci vrtca, šole ali zavoda in drugi strokovni delavci, ki bodo sodelovali pri izvajanju programa vzgoje in izobraževanja. Pri pripravi le-tega lahko sodelujete tudi vi – starši.

Evalvacija IP-ja poteka ob zaključku 1. ocenjevalnega obdobja in ob koncu šolskega leta. Na evalvacijah so prisotni člani strokovne skupine in starši. Ob zaključku šolskega leta tudi načrtujemo individualiziran program za posameznega učenca za naslednje šolsko leto.

ZAKONODAJA O ŠOLANJU IN USMERJANJU OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI

Pet stopenj pomoči za otroke in učence z učnimi težavami

Zakon o usmerjanju otrok s PP

Pogosta vprašanja o usmerjanju

Obrazci za usmerjanje

 

DELO Z NADARJENIMI UČENCI

Nadarjeni učenci so po Zakonu o osnovni šoli (11. člen) učenci, ki izkazujejo visoko nadpovprečne sposobnosti mišljenja ali izjemne dosežke na posameznih učnih področjih, v umetnosti ali športu.

Šola tem učencem zagotavlja ustrezne pogoje za vzgojo in izobraževanje tako, da jim prilagodi vsebine, metode in oblike dela ter jim omogoči vključitev v dodatni pouk, druge oblike individualne in skupinske pomoči ter druge oblike dela.

Leta 1999 je strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje sprejel koncept “Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli”, ki ga uporabljamo v osnovnih šolah za delo z nadarjenimi učenci.

Odkrivanje nadarjenih učencev poteka v treh stopnjah:

 1. Evidentiranje

Prva stopnja je evidentiranje učencev, ki bi lahko bili nadarjeni. Učenca se predlaga na podlagi naslednjih kriterijev:

 • učni uspeh,
 • izjemni dosežki pri likovnih, glasbenih, tehničnih, športnih in drugih dejavnostih,
 • učiteljevo mnenje,
 • tekmovanja in rezultati na regijskih in državnih tekmovanjih,
 • hobiji, kjer dosega nadpovprečne rezultate,
 • mnenje šolske svetovalne službe.

V skupino evidentiranih učencev so izbrani učenci, ki izpolnjujejo vsaj enega od navedenih kriterijev.

 1. Identifikacija

Druga stopnja je identifikacija nadarjenih učencev, ki zajema poglobljeno in podrobnejšo obravnavo evidentiranih učencev in vključuje merila:

 • ocena učiteljev (učitelji oblikujejo oceno o evidentiranih učencih s pomočjo ocenjevalne lestvice nadarjenosti učencev, ki zajema naslednja področja nadarjenosti: splošno-intelektualno, učno, ustvarjalno, voditeljsko, literarno, dramsko, filmsko, likovno, glasbeno, gibalno in tehnično področje),
 • test sposobnosti (psiholog),
 • test ustvarjalnosti (psiholog)

Kot nadarjeni so identificirani tisti učenci, ki so vsaj na enem od kriterijev dosegli rezultat, ki sodi med 10 odstotkov najboljših.

 1. Seznanitev in pridobitev mnenja staršev

To je zadnja stopnja odkrivanja nadarjenih.  Starše seznanimo, da je bil njihov otrok spoznan za nadarjenega, pridobimo njihovo mnenje o otrokovi nadarjenosti ter njihovo soglasje za spremljanje razvoja učenca in pripravo individualiziranega programa.

 

DELO Z NADARJENIMI UČENCI

Priprava individualiziranega programa

Ko je učenec identificiran kot nadarjen in starše seznanimo s tem, je čas, da začnemo temeljito načrtovati delo z nadarjenim učencem. Nadarjenim učencem in njihovim staršem na šoli ponudimo možnost oblikovanja individualiziranega programa za nadarjene učence.

Individualiziran program je šolski dokument, ki opredeljuje posebne oblike in dejavnosti dela z nadarjenim učencem, in je prilagojen po meri vsakega učenca posebej. Za njegovo pripravo potrebujemo soglasje staršev. Pri oblikovanju individualiziranega programa sodelujejo: učenec, starši,  razrednik, svetovalna služba in učitelji, ki učenca učijo. Starši in učenec s podpisom potrdijo, da se strinjajo  z vsebino individualiziranega programa. Nosilec individualiziranega programa je razrednik.

Ob koncu vsakega šolskega leta starše in učenca povabimo k skupni evalvaciji individualiziranega programa. Individualiziran program vsako šolsko leto znova prilagodimo potrebam in željam učenca. Individualiziran program je v veljavi od potrditve do pisnega preklica oziroma konca devetega razreda.

Temeljna načela dela z nadarjenimi učenci:

 • širitev in poglabljanje temeljnega znanja,
 • hitrejše napredovanje v procesu učenja,
 • razvijanje ustvarjalnosti,
 • uporaba višjih oblik učenja,
 • uporaba sodelovalnih oblik učenja,
 • upoštevanje posebnih sposobnosti in močnih interesov,
 • upoštevanje individualnosti,
 • spodbujanje samostojnosti in odgovornosti,
 • skrb za celostni osebnostni razvoj,
 • raznovrstnost ponudbe ter omogočanje svobodne izbire učencem,
 • uveljavljanje mentorskih odnosov med učenci in učitelji oziroma drugimi izvajalci programa,
 • skrb za to, da so nadarjeni učenci v svojem razrednem in šolskem okolju ustrezno sprejeti,
 • ustvarjanje možnosti za občasno druženje glede na njihove posebne potrebe in interese.

Predlogi oblike dela z nadarjenimi učenci:

 • notranja diferenciacija,
 • fleksibilna diferenciacija,
 • zunanja diferenciacija,
 • individualizirani programi,
 • medpredmetno zasnovane naloge,
 • prevodi besedil,
 • izdelava nalog za preverjanje znanja,
 • vodenje učne ure ali dela učne ure,
 • asistent učitelju,
 • demonstrator pri poskusih,
 • seminarske naloge,
 • projektno delo,
 • raziskovalne naloge,
 • projekti šole,
 • natečaji,
 • sodelovanje na prireditvah,
 • dramska igra,
 • lastna razstava,
 • izbirni predmeti,
 • interesne dejavnosti,
 • kreativne delavnice,
 • obogatitveni program,
 • raziskovalne naloge in tabori,
 • priprava za udeležbo na tekmovanjih,
 • programi za razvijanje socialnih spretnosti,
 • hitrejše napredovanje (izjemoma),
 • osebno svetovanje učencem in staršem,
 • svetovanje nadarjenim pri izbiri poklica.